Kişisel Veriler ve Bilgi Güvenliği Politikamız

Veri Gizliliği ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Beyanı

Veri Gizliliği ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamız

Saygıdeğer ziyaretçimiz, internet sitemizi ziyaret ederek şirket ve hizmetlerimize göstermiş olduğunuz ilginize teşekkür ederiz. Bizler, internet sitemizi güven içerisinde gezinti yapabilmeniz ve hizmetlerimizden istifade edebilmeniz için kişisel verilerinizin korunması konusunu ciddiye alıyoruz. Kişisel verilerinizin korunması en önemli ve birincil görevimizdir. İnternet sitemizi ziyaretiniz veya hizmetlerimizden faydalanmanız durumunda kaydedilen/elde edilen kişisel verileriniz Türkiye Cumhuriyeti 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında ve ilgili kurallar gereğince işlenmektedir.Kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması, imhası veya paylaşılması gibi hususlara ilişkin politikalarımız ve yasayla koruma altına alınmış haklarınız aşağıda saygıyla bilgilerinize sunulmuştur.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Pavos Yazılım İnternet Teknolojileri ve Bilişim Hizmetleri Dış Ticaret Ltd. Şti. olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız işbu “Bilgilendirme” yazısı ile Sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek isteriz. İşbu Aydınlatma Metni ile KVKK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca veri sahipleri bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.

a. Veri Sorumlusunun Kimliği

‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı KVKK’nın 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde limited şirketi olarak kurulmuş ve fasılasız bir şekilde varlığını sürdüren, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 61845/5 sicil numarası ile kayıtlı, 0723045163500017 Mersis Numaralı, şirket merkezi Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Yolu Cad. No:23-25D Brandium Residence R4 Blok Kat:19 D:206 34750 Ataşehir, İstanbul adresinde bulunan Pavos Yazılım İnternet Teknolojileri ve Bilişim Hizmetleri Dış Ticaret Ltd. Şti.’dir.

b. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Pavos'un yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasıdır.

c. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimiz ve/veya çalıştığımız ticari iş ortaklarımız tarafınca işlenerek ilgi alanınıza yönelik reklam, tanıtım, kampanya, duyuru vb. faydalı bildirimlerin izin tercihlerinize bağlı olarak telefonla iletişime geçişlmesi, telefonda telesatış yöntemi ile teklifler sunulması, ticari e-posta, sms, web-push bildirim, elektronik ortamda düzenlenecek anketler, whatsapp mesajları iletilmesi, kullanım alışkanlıklarınıza yönelik bir takım istatistiki analizler yapılarak raporlar oluşturulması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirketimizin Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

Pavos, Veri Sorumlusu sıfatıyla, ilgili kanunda belirtilen ölçülülük ilkesi ile işletme amacına uygun olarak sadece gerekli olan ve şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz verilerinizi amacına uygun şekilde; kaydedeceğini, saklayacağını, koruyacağını, gerekmesi durumunda yeniden düzenleyeceğini veya anonim hale getireceğini ilgili kanun hükümleri kapsamında ve gerekli durumlarda kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşacağını, ilgili kanunda belirtildiği hallerde ve koşullarda yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildirir.

d. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuksal Sebebi

Kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Pavos tarafından farklı kanallarla ve hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.pavos.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Pavos, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir

•Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

2. Seçme Olanakları

Verilerinizi, sizi ürünlerimiz ve hizmetlerimiz konusunda bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimizi sizler için daha faydalı hale getirebilmek ve gerektiğinde bu konularda sizden fikir alabilmek amacı ile saklamaktayız. Verilerinizin tarafımızca bu amaçlarla işlenmesi veya saklanması hususunda tercihlerinize saygı duymaktayız. Verilerinizin saklanması veya işlenmesi hususuna onay vermemeniz durumunda bunu bize her an bildirebilirsiniz; bildiriminizin bize ulaşmasının ardından verilerinizi yasanın ön gördüğü biçimde erişime kapatabilir, imha edebilir veya anonimleştirerek talebinizi yerine getiririz.

3. Cookieler (Çerezler)

Pavos, siz değerli ziyaretçilerinin tercihlerini izleyebilmek ve web sitesini bu doğrultuda en iyi biçimde tasarlayabilmek için zaman zaman cookieler (çerezler) kullanabilir. Cookieler (Çerezler), bilgisayarınızın sabit diskine bırakılan küçük dosyalardır. Bu, navigasyonu kolaylaştırır ve web sitesinin çok daha rahat kullanılmasını sağlar. Cookieler (Çerezler) aynı zamanda bizim internet sitemizde en popüler olan alanları saptamamıza yardımcı olmaktadır. Böylelikle internet sitelerimizin içeriklerini sizin gereksinimlerinizi daha iyi karşılayacak biçimde oluşturabilir, dolayısıyla size sunduğumuz hizmeti de iyileştirebiliriz. Cookieler (Çerezler), sizin bilgisayarınızdan daha önce sayfalarımıza erişilip erişilmediğini saptamak için de kullanılabilir. Sadece bilgisayarınızın üzerindeki cookie (Çerezler) tanınıyor. Kişiye özgü veriler sizin onaylamanız koşuluyla cookie´lere (Çerezlere) kaydediliyor, bu örneğin, kullanıcı ID´nizi ve şifrenizi tekrar girmemek için korumalı bir online erişiminden yararlandığınız zaman geçerli olabiliyor. Tabii ki web sitemize cookieler (Çerezler) olmadan da ulaşabilirsiniz. İnternet tarayıcılarının çoğu cookieleri (Çerezleri) otomatik olarak kabul etmektedir. Cookielerin (Çerezlerin) bilgisayarınızın sabit diskine kaydedilmesini, internet tarayıcı ayarlarında *cookie engelle (Çerezleri engelle)* ayarını seçerek engelleyebilirsiniz. Bunun nasıl işlediğini ayrıntılı olarak öğrenmek isterseniz internet tarayıcınızın üreticisi tarafından hazırlanan el kitapçığını okumanızı öneririz. Bilgisayarınızda daha önce kaydedilmiş cookieleri (Çerezleri) her an silebilirsiniz. Ancak cookie (Çerez) kabul etmemeniz hizmetlerimizde işlevlerin kısıtlanmasına yol açabilir.

4. Güvenlik

Pavos, tarafımızdan yönetilen kişisel verilerinizi, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları, hasar görmemeleri ve yetkisi olmayan kişilerce kullanılmamaları için koruma amacı ile teknik ve organizasyonel açıdan güvenlik önlemleri uygulamaktadır. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemeler ile birlikte sürekli gelişme içerisindedir.

5. Bilgi Alma Hakkı

Pavos, talebiniz üzerine olabildiğince hızlı ve yazılı olarak yürürlükteki yasalar uyarınca, kişisel verilerinizin bizde kayıtlı olup olmadığını veya hangilerinin kayıt edildiğini bildirmektedir. Kullanıcı olarak kayıtlı iseniz, size verileri görme ve gerektiğinde silme ya da değiştirme olanağı tanınmaktadır. Bilgilerin doğruluğu ve güncelliğiyle ilgili çabalarımıza karşın yanlış bilgiler kayıt edilmiş ise, bu yanlışlar sizin uyarınız üzerine düzeltilmektedir. Kişisel bilgilerinizin işlenmesiyle ilgili sorularınız var ise şirketimizin www.pavos.com.tr adlı internet sitesi üzerinde belirtilmiş olan iletişim kanalları üzerinden bizlerle doğrudan iletişime geçebilirsiniz.